P8 Software B.V. heeft een nieuwe module ontwikkeld waarmee gebruikers van P8 op eenvoudige wijze perceelramingen kunnen maken voor planologische veranderingstrajecten zoals dijkverbeteringen. 

Deze module is ontwikkeld in samenwerking met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden waar Mike Seelen Coördinator Grondverwerving is. “Wij organiseren op dit moment 55 kilometer aan dijkversterking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarbij in onze situatie meer dan 450 grondeigenaren betrokken zijn.” Een grote uitdaging bij het maken van ramingen voor deze projecten vormen de wijzigingen van de betreffende geometrische gebiedsvormen en de gerelateerde kaartlagen met steeds wijzigende details. “We werken bij de dijkversterking namelijk van grof naar fijn. Die wijzigingen vereisen een flexibel ramingsprogramma waarmee je bij aanvang een heldere 0-situatie kunt definiëren en reproduceren. Het hoogheemraadschap wil eenvoudig en snel ramingen kunnen maken en actualiseren ten behoeve van diverse oplossingsmogelijkheden en met de applicatie P8 is dit nu mogelijk”, vertelt Mike. De applicatie voorziet in een overzichtelijke logboekfunctie waarmee de gebruiker de laatste wijzigingen kan inzien zodat de benodigde acties kunnen worden genomen richting bijvoorbeeld nieuwe wederpartijen. In P8 kan de gebruiker te allen tijde de meest actuele situatie ophalen voor de geselecteerde gebiedsvorm.

Met de eerder ontwikkelde module P8 Transacties Genereren konden gebruikers van P8 al één of meerdere shapes uit een planologisch veranderingstraject intekenen of uploaden in P8 en daarmee automatisch een overzicht ontvangen van betrokken percelen, objecten en subjecten. De applicatie zoekt daarbij alle benodigde gegevens zoals de huidige rechten die op een perceel zijn gevestigd en genereert vervolgens mogelijke transacties met de wederpartijen. Met de nieuwe module P8 Perceelramingen wordt hier één complete financiële raming voor het totale project aan toegevoegd. De raming wordt samengesteld op basis van vierkante meterprijzen die in de beheermodule per enkelbestemming zijn ingevoerd door de gebruiker. Per aankooptype kan de factor ofwel het percentage verschillen waarmee een vierkante meterprijs wordt meegenomen in de uiteindelijke raming. Een transactie met aankooptype “volledig eigendom” wordt bijvoorbeeld voor een hoger bedrag (100%) opgenomen in de raming dan bijvoorbeeld het type “recht van overpad”. Ook overige kostenposten zoals notariskosten kunnen aangemaakt en meegenomen worden in de totale raming. Met de module Perceelramingen kan de gebruiker een reëel beeld van de te verwachten kosten inschatten evenals de benodigde mankracht voor het project. Hiermee worden projecten voor planologische veranderingstrajecten compleet gefaciliteerd.

Meer weten? Neem contact met ons op >>