Drinkwaterbedrijf PWN heeft de applicatie P8 aangeschaft voor het managen van haar pacht- en contractafspraken. Margot Holland, Teammanager Kennemerduinen & NRO bij PWN: “P8 gaat ons natuurbeheer ondersteunen en waarborgen doordat we in de applicatie onze afspraken met pachters en huurders gestructureerd vastleggen.” PWN levert drinkwater aan ruim 804.160 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland en beheert hier 7.300 hectare natuurgebied. Het drinkwaterbedrijf startte deze week met de implementatie van P8. Waar gaan zij de applicatie P8 precies voor gebruiken? Welke functionaliteiten bieden voor PWN meerwaarde?

Focus op natuurbeheer

“PWN beheert al 100 jaar de duinvalleien voor de Provincie Noord-Holland en heeft daarom ook een sterke focus op natuurbeheer”, vertelt Margot Holland, Teammanager Kennemerduinen & NRO bij PWN. Om de natuur in haar gebieden optimaal te beschermen én de veiligheid van de drinkwatervoorziening te waarborgen is het voor PWN essentieel dat haar pachters zorgvuldig omgaan met de gronden die zij in gebruik hebben. “De urgentie zit voor ons echt in het stroomlijnen van ons natuurbeheer. P8 wordt in eerste instantie gebruikt voor het gestructureerd vastleggen en inzichtelijk maken van de pacht- en contractafspraken die daar betrekking op hebben.” Hoe is PWN daarbij tot haar keuze gekomen voor P8? Holland: “P8 werd door PWN na een uitgebreide marktverkenning uitgekozen. Bij deze keuze hebben de positieve ervaringen van P8-gebruiker Provincie Noord-Holland uiteindelijk de doorslag gegeven.”

Overzicht van (Pacht)contracten

Al eeuwenlang wordt het duingebied bewoond en is het behalve een natuurgebied ook een uniek cultuurlandschap met kleine akkers waar pachters op actief zijn en waarmee PWN hele specifieke afspraken heeft gemaakt. Margot Holland geeft een voorbeeld: “Heel typerend voor het gebied dat wij beheren zijn de afspraken over de vele aardappellandjes die al decennia lang in de duinen bestaan. Deze worden via een vereniging aan particulieren verpacht en hiervoor wil PWN in het kader van natuurbescherming heel goed vastleggen wat er wel en niet mag. Bijvoorbeeld dat gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden is.” Ook zijn er afspraken met horecaondernemers gemaakt en zijn er overeenkomsten opgesteld voor het gebruik van land en vastgoed door boeren, bedrijven en particulieren. “Het wemelt van de grensafspraken in ons gebied en het is handig dat die straks in P8 vastgelegd en gevisualiseerd worden”, vertelt Holland.

Signalering van aflopende contracten

PWN beheert ook een uitgebreide infrastructuur aan leidingen die waterwinning en waterzuivering mogelijk maakt. Waar vroeger water onttrokken werd uit de duinen en er ook daardoor verdroging van natuur ontstond, wordt nu het grootste deel van het geleverde drinkwater middels diepte-infiltratie van water uit het IJsselmeer via de duinen gezuiverd. De bijbehorende infrastructuur is vastgelegd in applicatie ArcGIS waarmee in het implementatietraject een koppeling met P8 wordt gerealiseerd. Naast leidingen in het beheerde gebied zelf, liggen er ook duizenden kilometers aan verschillende waterleidingen in Noord-Holland onder de grond waar vergunningen en pachtersovereenkomsten op rusten. Margot Holland vertelt dat P8 hiervoor in de toekomst wordt ingezet: “Voor onze leidingen door de gehele provincie zijn vele afspraken gemaakt met derden en hierbij zit PWN in een pachtersrol. Ook deze contracten wil PWN in de toekomst gaan vastleggen in P8. Dat is handig omdat sommige pachtcontracten een eindtijd bevatten en de software zorgt voor tijdige signalering en actie bij afloop.”